Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu
Kalyoncu Legal olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusu sıfatı ile kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği gibi yasal mevzuata uygun bir şekilde işleyeceğimizi beyan ederiz.
2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve de aşağıda sayılan amaçlar ve hukuki dayanaklar kapsamında kullanıyoruz ve işliyoruz:

 • Hukuki danışmanlık hizmeti sunmak için temel verileri, kayıt verilerini, müvekkil hizmet verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz ile olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.
 • İş faaliyetlerimizi yürütmek ve müvekkil ilişkilerimizi yönetmek için temel verileri, özel nitelikli kişisel verileri, kayıt verilerini, bilgilendirme verilerini ve müvekkil hizmet verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, müvekkillerimiz (örneğin faturaları düzenleme ve işleme) ve tedarikçilerimizle (Kalyoncu Legal’e mal ve hizmet tedarikini yönetmek) olan sözleşmelerimiz kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için işlenmektedir.
 • Sitelerimizi daha kullanışlı hale getirmek için cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitemizdeki mevcut düzeni ve bilgileri geliştirmemize yardımcı olmak ve Site kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet sunmak için Sitemizin nasıl kullanıldığını izliyoruz.
 • Sitelerimizin ve bilgi teknolojisi sistemlerimizin güvenliğini ve etkin çalışmasını sağlamak için temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında, Sitelerimizde dolandırıcılık, diğer suçlar ve kötüye kullanımın tespit edilmesi ve bunların önlenmesi için Sitelerimiziz nasıl kullanıldığını izliyoruz. Bu işleme faaliyeti aracılığıyla Sitelerimizi güvenle kullanabilmenizi sağlıyoruz.
 • Bilgilendirme hizmetleri sağlamak amacıyla; yasal hizmetler, yasal güncellemeler, müvekkil konferansları veya ağ kurma etkinlikleri de dahil olmak üzere, ilginizi çekebilecek etkinlikler veya hizmetler hakkında size bilgi vermek için bilgilendirme verileri, temel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, kayıt verileri, müvekkil hizmet verileri ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Meşru menfaatlerimiz kapsamında size, özel ve ilgili bilgilendirme, güncellemeler ve davetler sunmak için bu verileri işliyoruz.
 • Uyumluluğu sağlamak ve hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için, yeni müvekkillerin kimliklerini kontrol etmek ve kara para aklama ve/veya sahteciliği önlemek gibi amaçlar kapsamında temel verileri, kayıt verilerini, işlem verilerini ve cihaz verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, tabi olduğumuz hukuki yükümlülüklere uymak için işlenmektedir.
 • İşe alım ve hizmet sağlayıcı yönetimini sağlamak ve gelişim süreçlerini yönetmek için iş adaylarına ilişkin verileri ve uyumluluk verilerini kullanıyoruz. Söz konusu veriler, işe alım ve gelişim süreçlerinin yönetimi ile tabi olduğumuz hukuki yükümlülükler ile ilgili işe alım gizlilik politikası kapsamında tabi olduğumuz yükümlülüklere uymak amacıyla işlenmektedir

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz, 2. maddede belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan alıcı kategorilerine, kanunen yetkili kamu kurumları ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarımı şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.
Kişisel Verileri aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz:

 • İş Ortakları: Kalyoncu Legal, konusunda uzman danışmanlar ile yurt dışında faaliyet gösteren hukuk ofisleri ve iş ortakları ile işbirliği içinde çalışabilmektedir. Size en iyi şekilde danışmanlık hizmetleri sunabilmek ve sizinle olan ilişkimizi yönetmek için veya yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu ölçüde Kişisel Verileri danışman ve iş ortaklarımızla paylaşabilmekteyiz.
 • Tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar: Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıların yukarıda belirtilen amaçların yerine getirilmesine yönelik olarak bizim adımıza ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet göstermelerini sağlamak için Kişisel Verileri tedarikçiler ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşıyoruz. Hizmet aldığımız tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar arasında; örneğin müvekkil alım sistemimizin, finans sistemlerimizin ve müvekkil ilişkileri yönetimi veri tabanlarımıza ilişkin hizmet sağlayıcıları da dahil olmak üzere altyapı ve elektronik haberleşme hizmet sağlayıcıları; iş analitiği ve bilgilendirme faaliyetleri konusunda bize destek sağlayan üçüncü kişi danışmanlar ve konferanslar ile etkinliklere ev sahipliği yaptığımız mekanların sağlayıcıları yer almaktadır.

Söz konusu kişiler, imzaladığımız sözleşme hükümleri kapsamında, Kişisel Veriler için uygun düzeyde güvenlik sağlamakla ve bu tür Kişisel Verileri yalnızca bizim adımıza kullanmak ve işlemekle yükümlü kılınmaktadır.

 • Finansal kuruluşlar: Kişisel Verileri faturalama ve ödeme işlemlerinin yürütülmesi amacıyla finansal kuruluşlarla paylaşıyoruz.
 • Alıcı şirketler: Kalyoncu Legal’in herhangi bir birleşme, devralma, varlık devri, hizmetlerin başka bir sağlayıcıya devri gibi işlemlere tabi olması ya da ödeme aczine düşmesi, iflas veya tasfiye süreçlerine tabi olması durumunda, Kişisel Verileri ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde herhangi bir alıcı şirket veya potansiyel alıcı ile paylaşabiliriz.
 • Zorunlu açıklamalar ve yasal hak talepleri: Düzenleyici kurumların veya kamu otoritelerinin talepleri veya yasal olarak uygulanabilir herhangi bir talebe ya da herhangi bir mahkeme celbi, mahkeme kararı veya başka türlü yasal talebe uymak amacıyla Kişisel Verileri paylaşıyoruz. Ayrıca, yasal haklarımızı, mülkiyet hakkımızı ve güvenliğimizi veya başkalarının haklarını, mülkiyet haklarını ve güvenliğini sağlamak veya korumak ya da yasal taleplere karşı savunmak için Kişisel Verileri paylaşıyoruz. 

4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. adresi üzerinden yazılı olarak tarafımıza iletmeniz durumunda Ofisimiz talebinizi 30 (otuz gün) içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Ofisimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep edilecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
-Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
-Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.